• UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING O.V.V.’67

  Geachte leden,

  Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging O.V.V.’67.
  Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van O.V.V.’67.

  De vergadering zal worden gehouden op  VRIJDAG 15 november 2019 om 20.00 uur Conform artikel 23 van het Huishoudelijk reglement  is de Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig indien tenminste 1/10 van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

  Indien om 20.00 uur dit aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal op  VRIJDAG 15 november 2019 om 20.15 uur een nieuwe ledenvergadering worden belegd.
  Deze vergadering is dan geldig ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

  Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, laat het dan even schriftelijk weten bij het secretariaat. Wilt u echter uw stem wel uitbrengen dan kunt u dat doen door een machtiging te geven aan een ander stemgerechtigd  lid, onder de voorwaarde dat deze in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

  De stukken voor deze vergadering kunnen een uur voor aanvang in de kantine worden ingezien.

  Namens het bestuur van O.V.V.’67,

  G. Verhulst

  Secretaris



  AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING


  De agenda is als volgt samengesteld:

   

   

  1.Opening.
  2.Ingekomen post.
  3.Notulen vorige algemene ledenvergadering
  4.Jaarverslag penningmeester
  5.Verslag Kascontrolecommissie
  6.Verkiezing kascontrolecommissie.
  7.Mededelingen  Bestuur
  8.Aanschaf zonnepanelen
  9.Verkiezing bestuursleden
  Conform het aftreedschema treden af:
  * Gerard Verhulst (herkiesbaar)
  10.Rondvraag
  11.Sluiting.

 • Notulen Algemene Ledenvergadering 23-11-2018

  Aanwezige leden: 14

   

   1.     Opening

   

   De voorzitter opent de vergadering. Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden bedraagt 14 en 1 volmacht. Daar dit aantal onvoldoende is om besluiten te mogen nemen, sluit de voorzitter de vergadering en opent hij om 20:15 uur de tweede vergadering, waarin met het aantal aanwezige leden wel rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

   

   2.     Ingekomen post

   

   Afmeldingen

   

  Wim de Bruijn heeft afgemeld, Christ Oomen heeft afgemeld, Toine Klijs heeft afgemeld, Alex van Groesen heeft afgemeld, Dennis den Uijl heeft afgemeld, Cees Markus heeft afgemeld, Soliman Chahid heeft afgemeld en machtigt Paul van Gils, Nikki Haagberg heeft afgemeld, Tim Hell heeft afgemeld.

   

   

  3.     Notulen vorige algemene ledenvergadering

   

   De notulen van de ALV 24-11-2017 worden doorgenomen en wordt vastgesteld.

   

   

  4.     Jaarverslag penningmeester

   

   Nikki Haagberg is met vakantie. De voorzitter geeft uitleg over het financieel jaarverslag en haalt de belangrijkste punten aan.

   

   Vragen van de leden:

   

  - Waarom wordt het bedrijventoernooi en miniveld niet gesplitst?

   

   Dit blijft lastig, ook omdat de ingeleverde bonnen niet worden geteld.

   

  Na de toernooien worden ook nog bonnen ingeleverd.

   

   Advies is om van de ingeleverd bonnen een uitdraai te maken, aangezien deze worden aangeslagen in de kassa.

   

   

   

  Er zijn verder geen vragen vanuit de leden naar aanleiding van de uitleg van het financieel jaarverslag.

   


  5.     
  Kascontrolecommissie

   

  De kascontrolecommissie heeft geen fouten gevonden in het jaarverslag.

   

  Wat wel is opgevallen is de terug loop van de sponsorgelden.

   

   De kascontrolecommissie heeft het jaarverslag goedgekeurd en decharge verleend.

   


  6.     
  Verkiezing kascontrolecommissie

   

  Guus vraagt of van de aanwezige leden iemand zitting wilt nemen in de kascontrolecommissie. Aangezien niemand zitting wilt nemen, worden de 3 zittende leden,

   

  Roy Tijdeman, Michel Jansen en Merijn Snijders, herbenoemd.

   


  7.     
  Mededelingen bestuur

   

   * Sportaccommodatiebeleid

   

   De gemeente doet onderzoek naar woningbouw op het hoofdveld.

   

   Er is een voorstel gedaan om de nieuwe kleedkamers te bouwen op het depot achter op het terrein. 

   

   Op 5 december 2018 is er weer een overleg met de gemeente.

   

   Uit het plan van het dorpsgeld moet geld vrijkomen voor verplaatsing van de accommodatie.

   

   Indien woningbouw plaats zal vinden op het hoofdveld zal het bestemmingsplan moeten wijzigen en zal minimaal een jaar in beslag gaan nemen.

   

   * Vrijwilligers

   

  Het aantal vrijwilligers loopt terug. De lasten van de vereniging worden gedragen door minder mensen en dit maakt het minder aantrekkelijk voor mensen om vrijwilliger te worden of te blijven. Een vereniging valt of staat met de bereidheid van haar leden om zich ook als vrijwilliger in te zetten. In het financiële verslag hebben we de inkomsten en de uitgaven besproken. Het zou ons helpen als we (vaker) een beroep kunnen doen op vrijwilligers voor de bar, maar ook een versterking van de sponsorcommissie zou ons helpen.

   

  Los van het vrijwilligerswerk helpt het uiteraard ook als je een nieuwe sponsor aanbrengt.

   

   * Activiteiten

   

   Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019

   

  Mossel- en saté-avond op 12 januari 

   


  8.     
  Verkiezing bestuursleden

   

  Conform het aftreedschade treden af:

   

  -       Bestuurslid Alex Hermans – herkiesbaar

   

  -       Bestuurslid Nikki Haagberg – herkiesbaar

   

  -       Cees Markus heeft eerder dit jaar aangegeven te stoppen als bestuurslid.

   

  Hij blijft wel actief betrokken bij de jeugd. Cees was zeer betrokken en kan tegelijkertijd ook beschouwend naar zaken kijken. Guus bedankt Cees voor zijn inzet als bestuurslid.

   

  -       Tim heeft kort voor deze vergadering aangegeven zijn werk als bestuurslid te moeten beëindigen. Zijn huidige werkzaamheden maakten continuering helaas niet mogelijk.

   

   

   

  Het bestuur zal zich voor beide functies gaan beraden over de waarneming of opvolging.

   

   

   

  Voor                 Tegen               Blanco

   

              Alex Hermans                           12                    2                      0

   

              Nikki Haagberg                         15                    0                      0

   

  9.     Rondvraag

   

   -       Cor den Reijer vraagt hoeveel de inflatie is geweest op de drankprijs. De prijzen zijn gemiddeld met 6% gestegen. 

   

  Guus geeft aan dat de inkoopprijs wordt bekeken en dat de verkoopprijs hierop wordt aangepast.

   

  -       Cor den Reijer geeft ook aan dat er gevoetbald/getraind wordt door niet leden van OVV’67.

   

  Deze zijn dan niet verzekerd als er wat met hun gebeurd en OVV’67 zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

   

  Het bestuur zal er op toezien dat er geen niet-leden meer deelnemen aan wedstrijden.

   

  -       Peter Kuppens geeft aan dat de samenstelling van de teams tijdig voor aanvang van het nieuwe seizoen bekend zal moeten worden. De afgelopen keer was de samenstelling zeer laat gecomminiceerd.

   

  Het bestuur zal proberen om volgend seizoen dit eerder te doen, al valt het niet altijd mee.

   

  Ook omdat de overschrijvingsdatum pas half juni eindigt.

   



  10.  Sluiting

   

  Guus sluit de vergadering en nodigt de aanwezige uit voor een drankje aan de bar.