• Lees onderstaande informatie aandachtig door voordat je begint

  Algemeen: 

  1. De ‘clubKwis ovv’67 oosteind’ is een kwis waarbij deelnemers, in teamverband, een vragenlijst bestaande uit een kwisboek moeten invullen en als onderdeel daarvan opdrachten moeten uitvoeren. 
  2. Dit reglement is van toepassing op de clubkwis OVV’67 Oosteind en geldt voor alle deelnemende teams. Zelfs voor degenen die het, om welke redenen dan ook, niet eens zijn met dit reglement, geldt dit reglement
  3. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen door de deelnemers opgevolgd

        te worden. Daarnaast dienen de deelnemers zich bij deelname te allen tijde te

        houden aan alle geldende relevante wetgeving. 

  1. Het kwisboek, de usb-stick en overige attributen dienen vanavond uiterlijk om 19.00   

        uur in juiste oorspronkelijke volgorde te worden ingeleverd in de kantine van 

        OVV’67. Teams die hun kwisboek te laat hebben ingeleverd (na 19.00 uur) krijgen     

        punten in mindering 

  Organisatie 

  1. De organisatie bestaat uit een kwiscommissie die het kwisboek samenstelt en een aantal vrijwilligers die ondersteuning verlenen bij de uitvoering van de kwis.
  2. Personen die onderdeel uitmaken van de organisatie van de clubkwis zijn uitgesloten van deelname.
  3. Het kwisboek bestaat uit de kwisvragen en -opdrachten en het reglement.
  4. De kwiscommissie garandeert tot en met de kwisdag volledige geheimhouding over het kwisboek.
  5. Informatie over de kwis zal worden gepubliceerd via www.ovv67.nlen/of per mail 

  via de teamcaptain.

        Deelname

  1. Een team kan zich met het door de organisatie vastgestelde formulier en de door de organisatie gestelde voorwaarden inschrijven voor de kwis, via de website www.ovv67.nl.
  2. Inschrijven kan tot en met 31-7-2019.
  3. De inschrijving is definitief als het inschrijfformulier en het inschrijfgeld onder vermelding van de teamnaam is ontvangen en de inschrijving door de organisatie aan de teamcaptain is bevestigd.
  4. Er kunnen maximaal 20 teams deelnemen aan de kwis. De volgorde van betaling is daarbij bepalend.  De organisatie kan besluiten het aantal deelnemende teams te wijzigen.
  5. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per team

        Teams 

  1. een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Er geldt geen maximumleeftijd.
  2. Bij inschrijving wordt de samenstelling van het team (teamleden), een ludieke teamnaam en de naam van de teamcaptain doorgegeven. Voor de bereikbaarheid moet het mobiel telefoonnummer en het mailadres van de teamcaptain opgegeven worden.
  3. Deelname staat open voor iedereen. Maar inwoner van Oosteind of daar geboren of verwekt zijn kan wel een belangrijk voordeel zijn.
  4. De teamcaptain is minimaal 18 jaar.
  5. Elk team geeft bij inschrijving de locatie door waar zij op de kwisdag verblijven. In verband met mogelijke kwisopdrachten is een locatie binnen de bebouwde kom van Oosteind/Oosterhout of Dongen aan te raden. 

  De Kwisdag 

  1. Op de kwisdag van de clubkwis OVV’67 Oosteind moet de teamcaptain zich op het vooraf afgesproken tijdstip melden in de kantine van OVV’67 om de deelnemerslijst te ondertekenen en het kwisboek en bijbehorende informatie in ontvangst te nemen.
  2. Gedurende de kwisdag is de kwiscommissie bereikbaar in de kantine van OVV’67. 
  3. De teamcaptain rept zich naar de teamlocatie en gaat met zijn/haar team aan de slag 
  • om de vragen en opdrachten uit het kwisboek te beantwoorden/uit te voeren. 
  1. Voor de opdrachten die uitgevoerd moeten worden, moet de teamcaptain op de aangegeven tijden een teamlid naar de opgegeven locatie sturen. Deze moet zich kunnen legitimeren op de locatie en moet uiteraard opgegeven zijn bij de inschrijving.
  2. De teams zijn vrij in de informatievoorziening voor de beantwoording van de vragen (internet, boeken, tijdschriften, kranten, hulplijnen enz.) voor zover ze niemand tot last zijn en/of ordeverstorend zijn.
  3. Het ingevulde, originele kwisboek kan op de kwisavond vanaf 18.30 tot uiterlijk 19.00 uur door de teamcaptain ingeleverd worden bij de organisatie in de kantine van OVV’67.

  De jurering 

  1. Teams die hun kwisboek te laat hebben ingeleverd (na 19.00 uur) krijgen punten in mindering; de mogelijkheid tot inleveren eindigt om 19.15 uur. 
  2. Voor elk goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht krijgt het team punten, conform, de door de organisatie vastgestelde, puntentelling. 
  3. Een onduidelijk of niet leesbaar antwoord levert geen punten op. 
  4. Het team met de meeste punten na de finale-avond wordt door de organisatie als winnaar aangewezen. 
  5. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de vastgestelde avond in de kantine van OVV’67 
  6. De winnaar van de kwis ontvangt de eeuwige roem en de door de organisatie beschikbaar gestelde prijs. 

  Tot slot 

  1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist de kwiscommissie. 
  2. Met inschrijving aan de clubkwis OVV’67 oosteind ontslaat elk team /teamlid, de organisatie van aansprakelijkheid voor gevolgen van deelname aan de clubkwis. Deelname is dus geheel op eigen risico.
  3. Er zijn verschillende buitenopdrachten, allemaal binnen de bebouwde kom van Oosteind en per fiets of te voet bereikbaar. Neem te allen tijden de verkeersregels in acht, ga bij voorkeur per fiets of te voet en heb respect voor de sociale omgangsnormen. 
  4. Voor dringende vragen gedurende de dag aan de organisatie kun je contact opnemen via whatsapp op nummer 06-22794563.
  5. de uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
  6. Tussen het afhalen en weer inleveren van het kwisboek zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden.