• OVV '67 Aanmelden lidmaatschap
  • Als voetballer wordt je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dien je dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

    Machtiging
    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan OVV'67 om van zijn/haar hierna genoemde bankrekening contributie 2 keer per jaar, inschrijfgeld, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal OVV'67 de door jou afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. Je hoeft dan niets te ondernemen.
    Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.

    Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. Ledenadministratie OVV'67.

  • Klik op de knop om je als lid aan te melden bij onze vereniging